Страхові поняття та терміни

 

 

АНДЕРРАЙТИНГ – всебічна оцінка ступеня ризику, який бере на себе Страховик при страхуванні; основні види андеррайтингу: медичний, фінансовий, професійний, хобі.

 

АНУЇТЕТ – здійснення страхової виплати у формі регулярних, послідовних страхових виплат протягом обумовленого Договором терміну або довічно.

 

ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ – валюта, в якій згідно з законодавством України можуть бути визначені грошові зобов’язання сторін за Договором.

 

ВИГОДОНАБУВАЧ – фізична чи юридична особа, призначена Страхувальником за згодою Застрахованої особи для одержання страхової виплати при настанні страхового випадку. Страхувальник може призначати кілька Вигодонабувачів за Договором страхування, а також змінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором.

 

ВИКУПНА СУМА – сума, яка виплачується Страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування, розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування згідно з методикою, яка розроблена актуарієм і є невід’ємною частиною цих Правил.

 

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ – це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов‘язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а Страхувальник зобов‘язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

 

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА - фізична особа, життя, здоров’я, працездатність та додаткова пенсія якої є предметом Договору страхування, укладеного між Страхувальником і Страховиком за умови письмової згоди такої Застрахованої особи, крім випадків передбачених законодавством України.

 

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК – раптова, обмежена в часі, непередбачувана подія чи раптовий вплив на Застраховану особу небезпечних зовнішніх факторів (фізичних, хімічних, технічних чи ін.), які виникли незалежно від волі Застрахованої особи (Страхувальника, Вигодонабувача) і призвели до травматичного пошкодження, каліцтва або інших розладів здоров’я, функцій організму Застрахованої особи чи її смерті. За Правилами до нещасних випадків зокрема, але не вичерпно відносяться такі події: стихійні явища природи, вибухи, опіки, обмороження, втоплення, наслідки удару блискавки або електричного струму, напад зловмисників, інших осіб чи тварин, раптове удушення, випадкове вдихання отруйних газів або парів, випадкове вживання отруйних або їдких хімічних речовин, недоброякісних харчових продуктів, вивихи суглобів, травми, отримані під час руху засобів транспорту чи транспортної катастрофи, при користуванні машинами, механізмами, зброєю, різними інструментами. Хвороби та їх наслідки, а також поступовий вплив зазначених вище факторів не вважаються нещасним випадком.

 

ПЕРІОД ВИПЛАТ – проміжок часу протягом якого здійснюється виплата ануїтету (додаткової пенсії).

 

ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ – проміжок часу, мыж вступом у дію Договору страхування і настанняя страхового випадку, зазначеного Договором страхування. 

 

РЕДУКУВАННЯ СТРАХОВОЇ СУМИ – зменшення страхової суми виходячи із суми накопиченого резерву за Договором страхування життя, яке відбувається у зв’язку із несплатою Страхувальником чергового страхового внеску в розмірі та у строки, передбачені Договором.

 

СПАДКОЄМЕЦЬ – вказана у заповіті чи в законі особа, до якої переходять громадські права і обов’язки спадкодавця.

 

СТРАХОВА ВИПЛАТА – грошова сума, що виплачується Страховиком після настання страхового випадку.

 

СТРАХОВА СУМА – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов Договору страхування зобов’язаний провести виплату після настання страхового випадку. Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

СТРАХОВИК - юридична особа, створена у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також та, що одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

 

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК – подія, передбачена Договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов‘язок Страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) Страхувальнику, Застрахованій або іншій третій особі.

 

СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ (страхове покриття)- стан, при якому у разі настання страхового випадку Страховик зобов’язаний здійснити визначену Договором страхування страхову виплату.

 

СТРАХОВИЙ ПЕРІОД - проміжок часу, що дорівнює кожному наступному календарному року, починаючи з дати укладення Договору, за який Страхувальником вноситься страховий платіж та, протягом якого Застрахована особа перебуває під страховим захистом.

 

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (СТРАХОВИЙ ВНЕСОК, СТРАХОВА ПРЕМІЯ) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.

 

СТРАХОВИЙ ПОЛІС (ПОЛІС) – один з видів документів, який посвідчує факт укладення Договору страхування та є його формою.

 

СТРАХОВИЙ РИЗИК – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності і випадковості настання.

 

СТРАХОВИЙ ТАРИФ – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

 

СТРАХУВАЛЬНИК - дієздатна фізична особа або юридична особа, яка уклала Договір страхування із Страховиком.

 

ТРАНСПОРТНА ПОДІЯ - подія (небезпечний випадок), що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої Застрахована особа загинула або була травмована.

 

ХВОРОБА – захворювання, яке призвело до настання страхового випадку у період дії Договору страхування.

claslife CLASSLIFE©2010                                                                                               
            Сайт разработан компанией lucky