Новости компании

 

                                                                          Шановні акціонери, партнери та клієнти.                                                20.04.2017р.

В зв’язку з технічних причин, та проведення відновлювальних робіт на сайті компанії, з фінансовою звітністю та аудиторськими висновками за 2016 рік та попередні роки, можна ознайомитись за посиланням   http://classlife.uafin.net/documents/finance

***

Шановні акціонери

ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 26 квітня 2017 року о 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, оф. 307  відбудуться  річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 26.04.2017 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у зборах з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24.00  21.04.2017 року.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2016 р.

6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2016 р.

7. Затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.

8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2016 р.

9. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.

10. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

                                                                                                                     (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

24318

24372

Основні засоби

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

8737

8737

Поточні фінансові інвестиції

154

60

Запаси

1

1

Сумарна дебіторська заборгованість

1495

1428

Грошові кошти та їх еквіваленти

329

575

Нерозподілений прибуток

1386

1427

Власний капітал

23994

24023

Статутний капітал

22500

22500

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

14

69

Чистий прибуток (збиток)

(14)

242

Середньорічна кількість акцій (шт.)

450000

450000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

3

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери та їх представники можуть 
ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного річних Загальних зборів за адресою: м. Київ,
вул. Старокиївська, 10, оф. 307 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00,
а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є В. о. Голови Правління Гуменюк О. В.
Телефон для довідок: (044) 379-32-12.

Свої пропозиції до порядку денного проведення Річних Загальних зборів просимо вносити не пізніше як за 20 днів до проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

                                                                                                                 Голова Наглядової Ради Косенко С. В. 

 

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

В.о. Голови правління

 

 

 

Савченко Світлана Валеріївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

27.04.2016

 

 

 

 

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акціонерне товариство \"Страхова компанія \"Клас Страхування життя\"

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

 

03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2

4. Код за ЄДРПОУ

 

33052464

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(044)3793212, (044)3793212

6. Електронна поштова адреса

 

glbuh@classlife.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

27.04.2016

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

78, Бюлетень \"Цінні папери України\"

 

28.04.2016

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

http://classlife.com.ua/Novjsty-kompanii.html

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

27.04.2016

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім\'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2016

Звільнено

В.о. Голови правління

Савченко Світлана Валеріївна

Д/В, Д/В, Д/В

0,000000

Зміст інформації:

Згоди від фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано

27.04.2016

Призначено

В.о. Голови правління

Гуменюк Олена Василівна

Д/В, Д/В, Д/В

0,000000

Зміст інформації:

Згоди від фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано

 

 

***

Шановні акціонери

ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 27 квітня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, оф. 307 відбудуться  річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 27.04.2016 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у зборах з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24.00  21.04.2016 року.

Порядок денний:

 1. Обрання  голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
 5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2015 р.
 6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2015 р.
 7. Затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.
 8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2015 р.
 9. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 10. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

                                                                                                                             (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

24372

24434

Основні засоби

0

1

Довгострокові фінансові інвестиції

8737

8868

Поточні фінансові інвестиції

60

94

Запаси

1

3

Сумарна дебіторська заборгованість

1428

582

Грошові кошти та їх еквіваленти

575

1343

Нерозподілений прибуток

1427

1242

Власний капітал

24023

23806

Статутний капітал

22500

22500

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

69

123

Чистий прибуток (збиток)

242

641

Середньорічна кількість акцій (шт.)

450000

450000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

3

 
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери та їх представники можуть ознайомитися 
з матеріалами щодо порядку денного річних Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, оф. 307
у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є в. о. Голови Правління Савченко С.В.

Телефон для довідок: (044) 379-32-12.

Свої пропозиції до порядку денного проведення Річних Загальних зборів просимо вносити не пізніше як за 20 днів до проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової Ради Косенко С. В.

 

 

***

Шановні акціонери

ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 27 квітня 2015 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 відбудуться  річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 27.04.2015 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у зборах з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24.00  21.04.2014 року.

Порядок денний:

 1. Обрання  голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
 4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
 5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2014 р.
 6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2014 р.
 7. Затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.
 8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2014 р.
 9. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 10. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

 (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

24434

24248

Основні засоби

1

5

Довгострокові фінансові інвестиції

8868

6351

Поточні фінансові інвестиції

94

2503

Запаси

3

5

Сумарна дебіторська заборгованість

582

549

Грошові кошти та їх еквіваленти

1343

1319

Нерозподілений прибуток

1242

655

Власний капітал

23806

23207

Статутний капітал

22500

22500

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

123

399

Чистий прибуток (збиток)

641

242

Середньорічна кількість акцій (шт.)

450000

450000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

3

 
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери та їх представники можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного річних Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 
у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є В. о. Голови Правління Савченко С.В.

Телефон для довідок: (044) 279-27-99.

Свої пропозиції до порядку денного проведення Річних Загальних зборів просимо вносити не пізніше як за 20 днів до проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової Ради Косенко С. В.

 

***

Шановні акціонери

ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 29 квітня 2014 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 відбудуться  річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 29.04.2014 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у зборах з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24.00  23.04.2014 року.

Порядок денний:

 1. Обрання  голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
 4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
 5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2013 р.
 6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2013 р.
 7. Затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.
 8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2013 р.
 9. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства
 10. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний*

Попередній*

Усього активів

24248

23961

Основні засоби

5

9

Довгострокові фінансові інвестиції

6351

6077

Поточні фінансові інвестиції

2503

309

Запаси

5

4

Сумарна дебіторська заборгованість

549

549

Грошові кошти та їх еквіваленти

1319

3523

Нерозподілений прибуток

655

460

Власний капітал

23207

22999

Статутний капітал

22500

22500

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

399

449

Чистий прибуток (збиток)

242

259

Середньорічна кількість акцій (шт.)

450000

450000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

5

* Примітка за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
 Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери та їх представники можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного річних Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 
у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є В. о. Голови Правління Савченко С.В.

Телефон для довідок: (044) 279-27-99.

Свої пропозиції до порядку денного проведення Річних Загальних зборів просимо вносити не пізніше як за 20 днів до проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової Ради Косенко С. В.

 

 

***

 

Шановні акціонери

ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 1 липня 2013 р. о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1. відбудуться  Позачергові збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Позачергових зборах відбудеться 1.07.2013 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у зборах з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових зборах, складається станом на 24.00  24.06.2013 року.

Порядок денний:

 1. Обрання  голови та секретаря позачергових зборів акціонерів товариства.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Внесення змін до Статуту Товариства.
 4. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.
 5. Прийняття рішення щодо продажу своєї частки в статутному капіталі Товариства з метою подальшого придбання високорентабельних активів.

 

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери та їх представники можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного річних Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової Ради Косенко С.В. 
Телефон для довідок: (044) 279-27-99.
Свої пропозиції до порядку денного проведення Позачергових зборів просимо вносити не пізніше як за 20 днів до проведення Позачергових зборів акціонерів.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової Ради Косенко С. В.

***

ПрАТ \\\"СК \\\"Клас страхування життя\\\"

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата здійснення дії

29.04.2013

Дата розміщення

30.04.2013

Заголовок повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «СК «Клас страхування життя»

Вид інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повна назва емітента

ПрАТ «Страхова компанія «Клас Страхування життя»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33052464

Місцезнаходження емітента

03127 м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2

Регіон емітента

8036100000

Телефон керівника

0442792799

Електронна поштова адреса

office@classlife.com.ua

Текст повідомлення

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя» (протокол ?1 від 29.04.2013 р.) припинено повноваження:
- Голови Правління Товариства – Фецко Ігоря Омеляновича. Перебував на посаді – з жовтня 2008 року. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя» (протокол ?1 від 29.04.2013р.) обрано(призначено):
- В.о. Голови Правління Товариства – Савченко Світлану Валеріївну. Строк на який призначено особу – безстроково. Основне місце роботи до призначення на посаду – ПрАТ «СК «Клас страхування життя», заступник Голови Правління. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- Членом Правління – Веременко Юлію Євгенівну. Строк на який призначено особу – 3 роки. Основне місце роботи, що займає – ПрАТ «СК «Клас страхування життя», заступник Головного бухгалтера. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства
Голова Наглядової Ради Косенко Сергій Вікторович

***

Шановні акціонери

ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство \\\"Страхова компанія \\\"Клас страхування життя) (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 29 квітня 2013 р. о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 29.04.2013 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у зборах з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24.00  23.04.2013 року.

Порядок денний:

 1. Обрання  голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
 4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
 5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2012 р.
 6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2012 р.
 7. Затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
 8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2012 р.
 9. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 10. ВІдкликання та обрання членів Правління Товариства.
 11. Відкликання та обрання Ревізійної Комісії (Ревізора) Товариства.
 12. Прийняття рішення щодо продажу своєї частки в статутному капіталі Товариства з метою подальшого придбання високорентабельних активів.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний*

Попередній*

Усього активів

23961,4

23622,2

Необоротні активи                  

8,9

3,6

Довгострокові фінансові інвестиції

6076,7

6321,8

Довгострокова дебіторська заборгованість

331,0

307,9

Поточні фінансові інвестиції

309,0

302,0

Запаси

4,0

5,1

Сумарна дебіторська заборгованість

549,1

4,8

Грошові кошти та їх еквіваленти

3522,5

3516,8

Необоротні активи та групи вибуття

13160,2

13160,2

Нерозподілений прибуток

460,2

223,9

Власний капітал                              

22999,0

22758,6

Статутний капітал                           

22500,0

22500,0

Довгострокові зобов’язання

0,0

0,0

Поточні зобов’язання

449,0

484,9

Чистий прибуток (збиток)                    

259,1

83,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

450000

450000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,0

0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5

5

* Примітка - за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

 

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери та їх представники можуть
ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного річних Загальних зборів за адресою: м. Київ,
вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, а в день
проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління 
Фецко І. О.
Телефон для довідок: (044) 279-27-99.
Свої пропозиції до порядку денного проведення Річних Загальних зборів просимо вносити не пізніше
як за 20 днів до проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законом.


Голова Наглядової Ради Косенко С. В.

 

***

ПрАТ «СК «Клас страхування життя»

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 Дата здійснення дії

30.04.2012

Дата розміщення

03.05.2012, 19:25 

Заголовок повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «СК «Клас страхування життя»

Вид інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повна назва емітента

ПрАТ «Страхова компанія «Клас Страхування життя»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33052464

Місцезнаходження емітента

03127 м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2

Регіон емітента

8036100000

Телефон керівника

0442792799

Електронна поштова адреса

office@classlife.com.ua

Текст повідомлення

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя» (протокол ?2 від 30.04.2012р.) дострокове припинено повноваження:
- Члена Наглядової ради – Савченко Олександра Ілліча. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- Члена Правління Доброчинського Сергія Борисовича. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя» (протокол ?2 від 30.04.2012р.) обрано(призначено) :
- Членом Наглядової ради – Зінченко Федора Анатолійовича. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- Членом Правління – Дайбова Андрія Георгійовича. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
Рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя» (протокол ?30/04/12 від 30.04.2012р.) обрано(призначено) :
- Головою Наглядової ради – Косенко Сергія Вікторовича. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства
Голова Правління Фецко Ігор Омелянович

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім\'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2016

Звільнено

В.о. Голови правління

Савченко Світлана Валеріївна

Д/В, Д/В, Д/В

0,000000

Зміст інформації:

Згоди від фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано

27.04.2016

Призначено

В.о. Голови правління

Гуменюк Олена Василівна

Д/В, Д/В, Д/В

0,000000

Зміст інформації:

Згоди від фізичної особи на розкриття паспортних даних не отримано

 

 

***

Шановні акціонери

ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 27 квітня 2016 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, оф. 307 відбудуться  річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 27.04.2016 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у зборах з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24.00  21.04.2016 року.

Порядок денний:

 1. Обрання  голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
 5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2015 р.
 6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2015 р.
 7. Затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.
 8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2015 р.
 9. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 10. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

                                                                                                                             (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

24372

24434

Основні засоби

0

1

Довгострокові фінансові інвестиції

8737

8868

Поточні фінансові інвестиції

60

94

Запаси

1

3

Сумарна дебіторська заборгованість

1428

582

Грошові кошти та їх еквіваленти

575

1343

Нерозподілений прибуток

1427

1242

Власний капітал

24023

23806

Статутний капітал

22500

22500

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

69

123

Чистий прибуток (збиток)

242

641

Середньорічна кількість акцій (шт.)

450000

450000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

3

 
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери та їх представники можуть ознайомитися 
з матеріалами щодо порядку денного річних Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, оф. 307
у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є в. о. Голови Правління Савченко С.В.

Телефон для довідок: (044) 379-32-12.

Свої пропозиції до порядку денного проведення Річних Загальних зборів просимо вносити не пізніше як за 20 днів до проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової Ради Косенко С. В.

 

 

***

Шановні акціонери

ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 27 квітня 2015 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 відбудуться  річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 27.04.2015 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у зборах з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24.00  21.04.2014 року.

Порядок денний:

 1. Обрання  голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
 4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
 5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2014 р.
 6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2014 р.
 7. Затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.
 8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2014 р.
 9. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 10. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

 (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

24434

24248

Основні засоби

1

5

Довгострокові фінансові інвестиції

8868

6351

Поточні фінансові інвестиції

94

2503

Запаси

3

5

Сумарна дебіторська заборгованість

582

549

Грошові кошти та їх еквіваленти

1343

1319

Нерозподілений прибуток

1242

655

Власний капітал

23806

23207

Статутний капітал

22500

22500

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

123

399

Чистий прибуток (збиток)

641

242

Середньорічна кількість акцій (шт.)

450000

450000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

3

 
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери та їх представники можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного річних Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 
у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є В. о. Голови Правління Савченко С.В.

Телефон для довідок: (044) 279-27-99.

Свої пропозиції до порядку денного проведення Річних Загальних зборів просимо вносити не пізніше як за 20 днів до проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової Ради Косенко С. В.

 

***

Шановні акціонери

ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 29 квітня 2014 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 відбудуться  річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 29.04.2014 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у зборах з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24.00  23.04.2014 року.

Порядок денний:

 1. Обрання  голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
 4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
 5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2013 р.
 6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2013 р.
 7. Затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.
 8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2013 р.
 9. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства
 10. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний*

Попередній*

Усього активів

24248

23961

Основні засоби

5

9

Довгострокові фінансові інвестиції

6351

6077

Поточні фінансові інвестиції

2503

309

Запаси

5

4

Сумарна дебіторська заборгованість

549

549

Грошові кошти та їх еквіваленти

1319

3523

Нерозподілений прибуток

655

460

Власний капітал

23207

22999

Статутний капітал

22500

22500

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

399

449

Чистий прибуток (збиток)

242

259

Середньорічна кількість акцій (шт.)

450000

450000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

5

* Примітка за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
 Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери та їх представники можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного річних Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 
у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є В. о. Голови Правління Савченко С.В.

Телефон для довідок: (044) 279-27-99.

Свої пропозиції до порядку денного проведення Річних Загальних зборів просимо вносити не пізніше як за 20 днів до проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової Ради Косенко С. В.

 

 

***

 

Шановні акціонери

ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Клас страхування життя» (надалі – Товариство) повідомляє Вас, що 1 липня 2013 р. о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1. відбудуться  Позачергові збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у Позачергових зборах відбудеться 1.07.2013 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у зборах з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових зборах, складається станом на 24.00  24.06.2013 року.

Порядок денний:

 1. Обрання  голови та секретаря позачергових зборів акціонерів товариства.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Внесення змін до Статуту Товариства.
 4. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.
 5. Прийняття рішення щодо продажу своєї частки в статутному капіталі Товариства з метою подальшого придбання високорентабельних активів.

 

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери та їх представники можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного річних Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової Ради Косенко С.В. 
Телефон для довідок: (044) 279-27-99.
Свої пропозиції до порядку денного проведення Позачергових зборів просимо вносити не пізніше як за 20 днів до проведення Позачергових зборів акціонерів.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової Ради Косенко С. В.

***

ПрАТ \\\"СК \\\"Клас страхування життя\\\"

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата здійснення дії

29.04.2013

Дата розміщення

30.04.2013

Заголовок повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «СК «Клас страхування життя»

Вид інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повна назва емітента

ПрАТ «Страхова компанія «Клас Страхування життя»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33052464

Місцезнаходження емітента

03127 м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2

Регіон емітента

8036100000

Телефон керівника

0442792799

Електронна поштова адреса

office@classlife.com.ua

Текст повідомлення

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя» (протокол ?1 від 29.04.2013 р.) припинено повноваження:
- Голови Правління Товариства – Фецко Ігоря Омеляновича. Перебував на посаді – з жовтня 2008 року. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя» (протокол ?1 від 29.04.2013р.) обрано(призначено):
- В.о. Голови Правління Товариства – Савченко Світлану Валеріївну. Строк на який призначено особу – безстроково. Основне місце роботи до призначення на посаду – ПрАТ «СК «Клас страхування життя», заступник Голови Правління. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- Членом Правління – Веременко Юлію Євгенівну. Строк на який призначено особу – 3 роки. Основне місце роботи, що займає – ПрАТ «СК «Клас страхування життя», заступник Головного бухгалтера. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства
Голова Наглядової Ради Косенко Сергій Вікторович

***

Шановні акціонери

ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя»!

Приватне акціонерне товариство \\\"Страхова компанія \\\"Клас страхування життя) (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 29 квітня 2013 р. о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах відбудеться 29.04.2013 р. з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у зборах з собою необхідно мати документ, що засвідчує особу акціонера, для уповноважених представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24.00  23.04.2013 року.

Порядок денний:

 1. Обрання  голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів товариства.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
 4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2012 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
 5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2012 р.
 6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2012 р.
 7. Затвердження звіту Ревізійної комісії (Ревізора) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
 8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту за 2012 р.
 9. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 10. ВІдкликання та обрання членів Правління Товариства.
 11. Відкликання та обрання Ревізійної Комісії (Ревізора) Товариства.
 12. Прийняття рішення щодо продажу своєї частки в статутному капіталі Товариства з метою подальшого придбання високорентабельних активів.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний*

Попередній*

Усього активів

23961,4

23622,2

Необоротні активи                  

8,9

3,6

Довгострокові фінансові інвестиції

6076,7

6321,8

Довгострокова дебіторська заборгованість

331,0

307,9

Поточні фінансові інвестиції

309,0

302,0

Запаси

4,0

5,1

Сумарна дебіторська заборгованість

549,1

4,8

Грошові кошти та їх еквіваленти

3522,5

3516,8

Необоротні активи та групи вибуття

13160,2

13160,2

Нерозподілений прибуток

460,2

223,9

Власний капітал                              

22999,0

22758,6

Статутний капітал                           

22500,0

22500,0

Довгострокові зобов’язання

0,0

0,0

Поточні зобов’язання

449,0

484,9

Чистий прибуток (збиток)                    

259,1

83,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

450000

450000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,0

0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5

5

* Примітка - за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

 

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери та їх представники можуть
ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного річних Загальних зборів за адресою: м. Київ,
вул. Пушкінська, 10-А, оф. 1 у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00, а в день
проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління 
Фецко І. О.
Телефон для довідок: (044) 279-27-99.
Свої пропозиції до порядку денного проведення Річних Загальних зборів просимо вносити не пізніше
як за 20 днів до проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,
що вона несе відповідальність згідно із законом.


Голова Наглядової Ради Косенко С. В.

 

***

ПрАТ «СК «Клас страхування життя»

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 Дата здійснення дії

30.04.2012

Дата розміщення

03.05.2012, 19:25 

Заголовок повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «СК «Клас страхування життя»

Вид інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повна назва емітента

ПрАТ «Страхова компанія «Клас Страхування життя»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33052464

Місцезнаходження емітента

03127 м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2

Регіон емітента

8036100000

Телефон керівника

0442792799

Електронна поштова адреса

office@classlife.com.ua

Текст повідомлення

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя» (протокол ?2 від 30.04.2012р.) дострокове припинено повноваження:
- Члена Наглядової ради – Савченко Олександра Ілліча. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- Члена Правління Доброчинського Сергія Борисовича. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя» (протокол ?2 від 30.04.2012р.) обрано(призначено) :
- Членом Наглядової ради – Зінченко Федора Анатолійовича. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
- Членом Правління – Дайбова Андрія Георгійовича. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
Рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «Страхова компанія «Клас страхування життя» (протокол ?30/04/12 від 30.04.2012р.) обрано(призначено) :
- Головою Наглядової ради – Косенко Сергія Вікторовича. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства
Голова Правління Фецко Ігор Омелянович

claslife CLASSLIFE©2010                                                                                               
            Сайт разработан компанией lucky